Postawy wobec norm Dekalogu

5/5 - (2 votes)

Badania socjologiczne wskazują na coraz bardziej upowszech­niający się relatywizm moralny. Obserwowane jest przechodzenie od moralności legalistycznej do moralności celów.

W celu ustalenia stosunku młodzieży do Dekalogu pytano, czy przykazania Dekalogu mają zastosowanie w życiu respondenta. Wyniki ilustruje tabela 4:

Według wyników badań najbardziej respektowane są V, VII i IV przykazania Dekalogu. W mniejszym stopniu przestrzegane są VI i IX przykazania, zaś w stopniu jeszcze mniejszym przykazania I, II oraz III.  Poziom aprobaty I przykazania jest wyższy od przewidywanego, zaś niższy osiągnęły przykazania VII i X.

Wskaźnik aprobaty poszczególnych przykazań waha się od 72,5% do 91,4%, co daje wskaźnik przeciętny 83,7%. Przeciętny wskaźnik odrzucenia przykazań wynosi 5,2%. Wyniki te pozwalają wyciągnąć wniosek, iż młodzież polska pozostaje pod silnym wpływem moralności judeo-chrześcijańskiej[1]. Badana młodzież dużo bardziej krytycznie, niż własne oceniła postawy wobec Dekalogu zaobserwowane wśród pokolenia ludzi dorosłych[2].

Tabela 4. Aprobata młodzieży wobec przykazań Dekalogu

Przykazanie Dekalogu
   A*
    B
    C
  D
    E
Nie będziesz miał Bogów cud­zych przede Mną
67,5
12,1
8,1
5,5
6,7
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadarem­nie
30,4
42,1
12,7
7
7,9
Pamiętaj, abyś dzień święty
ś­więcił
56,5
28,6
6,1
1,4
7,4
Czcij ojca swego i matkę swoją
75,8
15,6
0,3
1,2
7,1
Nie zabijaj
85,6
3,5
2,6
1,5
6,8
Nie cudzołóż
65,8
16,8
5,3
5
7,2
Nie kradnij
75,8
11,9
2,7
2,1
7,6
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliź­niemu swemu
49
38,2
3,1
2,4
7,3
Nie pożądaj żony bliź­niego twego
61,9
16,9
7
6,1
8, 1
Nie pożądaj żadnej rzeczy bliź­niego twego
56,7
26,3
4,2
5,4
7,3
*-  „A” – ma zastosowanie całkowite, „B” – ma zastosowanie częściowe, „C” – nie ma żadnego zastosowania, „D” – nie umiem powiedzieć, „E” – brak odpowiedzi. Dane w procentach.

[1]          Szczegółowe wyniki podaje J. Mariański. Zob. J. Mariański. Obraz polskiej młodzieży, s. 109-110.

[2]          Tamże s. 110-112.