Księgi Biblijne

Księgi biblijne to zbiór tekstów religijnych, których pierwotne wersje powstały w różnych językach (hebrajskim, aramejskim, greckim) przez wiele wieków. Księgi biblijne składają się z dwóch części: Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament zawiera 39 ksiąg, a Nowy Testament 27 ksiąg. Księgi te stanowią podstawę wiary chrześcijańskiej i judaizmu.

Rdz – Księga Rodzaju
Wj – Księga Wyjścia
Kpł – Księga Kapłańska
Lb – Księga Liczb
Pwt – Księga Powtórzonego Prawa
Joz – Księga Jozuego
Sdz – Księga Sędziów
Rt – Księga Rut
1-2 Sm – Księga 1 i 2 Samuela
1-2 Krl – Księga 1 i 2 Królewska
1-2 Krn – Księga 1 i 2 Kronik
Ezd – Księga Ezdrasza
Ne – Księga Nehemiasza
Tb – Księga Tobiasza
Jtd – Księga Judyty
Est – Księga Estery
1-2 Mach – Księga 1 i 2 Machabejska
Hi – Księga Hioba
Ps – Księga Psalmów
Prz – Księga Przysłów
Koh – Księga Koheleta
Pnp – Pieśń nad Pieśniami
Mdr – Księga Mądrości
Syr – Księga Syracha
Iz – Księga Izajasza
Jr – Księga Jeremiasza
Lm – Lamentacje
Ba – Księga Barucha
Ez – Księga Ezechiela
Dn – Księga Daniela
Oz – Księga Ozeasza
JI – Księga Joela
Am – Księga Amosa
Ab – Księga Abdiasza
Jon – Księga Jonasza
Mi – Księga Micheasza
Na – Księga Nahuma
Ha – Księga Habakuka
So – Księga Sofoniasza
Ag – Księga Ageusza
Za – Księga Zachariasza
MI – Księga Malachiasza