Klucz do kwestionariusza Dirka Hutsebauta

Rate this post

1.  Zależność –            (1, 7, 14, 21, 31, 32, 33, 41). Człowiek odczuwa potrzebę pomocy Bożej, która jest konieczna dla jego istnienia. Bóg jest widziany jako Ktoś, kto daje istnienie.

2.  Autonomia –          (4, 17, 20, 22, 23, 28, 40). Odpowiedzial­ność człowieka wyrasta poprzez jego unieza­leżnienie się od normatywnej funkcji Boga.
3.  Buntowniczość –   (6, 11, 19, 43, 46, 50, 52, 56 (?)). Bóg nie spełnia pewnych oczeki­wań, wyzwalając bunt ze strony proszącej.
4.  Wina –                    (26, 30, 36, 42, 44, 47, 53, 54). Jednostka doświadcza poczucia winy i czuje się osą­dzana przez Boga.
5.  Identyfikacja –      (10, 13, 15, 16, 35, 37, 39, 49). Jednostka identyfikuje się z Jezusem Chrystusem jako idealnym człowiekiem i wzorem.
6.  Współhumanitarność – (3, 5, 9, 18, 25, 29, 48, 51). U­k­i­e­r­u­n­k­o­w­a­nie na Boga po­pr­zez u­kie­ru­nk­o­w­a­nie na c­zło­wi­e­ka. Bóg jest do­str­ze­ga­ny i od­na­jdy­w­any w lu­dz­i­ach
7.  Norma etyczna –   (2, 12, 24, 27, 34, 38, 45, 55). Bóg jest dostrzegany jako norma, jako norma absolut­na.
8. Akceptacja przekonań – (1, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 19). Dogmaty st­an­o­wi­ące treść pr­ze­ko­nań są be­z­w­zg­lę­d­nie ak­ce­pt­o­w­a­ne.
9.  Centralność religii – (2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 24). Stopień w­aż­no­ści, jaką pr­ze­ko­na­nia re­li­gi­jne od­gry­w­ają w co­dz­ie­nn­ym życiu.
10. Obawa przed niepewnością – (4, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 23). po­sz­uk­iw­a­nie ob­ie­kt­y­w­nej pe­w­no­ści moich pr­ze­ko­n­ań.
1.     Śmierć dziecka jest zaprzeczeniem dobroci Boga.
2.    Boję się, że Bóg nie przebaczy mi wciąż powtarzających się moich prze­winień.
3.     Mój żal za popełnione zło powodowany jest strachem przed Bogiem.
4.     Staram się wypełniać prawo Boże konsekwentnie.