Biblijna koncepcja religijności

5/5 - (3 votes)

praca dyplomowa z teologii

Źródłem religii i religijności w Biblii jest Objawienie historyczne, co odróżnia judaizm i chrześcijaństwo od wszystkich innych religii[i].

Objawiający się Bóg jest Bogiem Żywym. Bóg ten jest wprawdzie niewidzialny (por. 1 J 4,12), lecz nie znaczy to wcale, że nie troszczy się o świat i ludzi (por. Mt 6,25-31)[ii].

W Starym Testamencie poznajemy Boga jako istotę godną naj­większej czci i uwielbienia. Jest On żywą Osobą, z którą człowiek nawiązuje mniej lub bardziej bezpośredni kontakt. Właśnie ten kontakt człowieka z Bogiem, a także odniesienie do drugiego człowieka są fundamentem religijności starotes­tamental­nej[iii]. W Starym Testamen­cie najważniejszym przejawem religijnoś­­ci Izraelity było oddawanie czci Bogu. Przede wszystkim chodziło o radykalne odrzucenie politeiz­mu. Monoteizm był mocno akcento­wany także jako fundament prawa Mojżeszowego (por. Wj 20,3; Kpł 20,2). Bardzo znaczącą część tekstów Starego Testamentu stanowią przepisy ukazujące obowiązek oddawania kultu Bogu, a także konkretne formy i przepisy dotyczące tegoż kultu[iv].

Konkret­nym wyrazem religijności starotes­tamental­­­nej była pobożność (hebr. hesed). Stary Testament pobożnością nazywa wzajemne stosunki przyjaciół, rodziców, czy sprzymierzeńców (por. Rdz 47,29; 1 Sm 20,8). Takie relacje są przenoszone na stosunki między Bogiem i Jego ludem. Odpowiedzią Izraela na Boże wezwanie ma być synowskie oddanie, posłuszeństwo i pełen miłości kult (Por. Pwt 10,12). Z tej miłości wyrasta braterska miłość do innych ludzi[v].

W Nowym Testamencie pojęcie kultu i pobożności uległo zasadnic­zej zmianie, w żadnym jednak wypadku nie uległ osłabie­niu obowiązek oddawania czci Bogu. Doskonałym przyk­ładem i wzorem religijności jest tu Jezus Chrystus[vi].

Nowy Testament określa Jezusa Chrystusa jako pobożnego w pełnym tego słowa znaczeniu (Por. Dz 2,24; 13,35)[vii].  Wyraźnie potwierdza on starotestamentalne przykazanie z Pwt 6,13, nauczając o koniecz­ności służby Bogu (por. Mt 4,10). Zwraca jednak uwagę na pewne przejaskrawienia w kulcie judais­tycznym, związane z formalizmem i jedynie zewnętrznym traktowaniem religijności (por. J 4,24)[viii].

Religijność w teologii

Teologia moralna rozważa religijność w perspektywie odpowiedzi człowieka na Bożą obecność i udzielanie się mu w Jezusie Chrys­tusie[ix].

Jest to postawa głębokiej, należnej Bogu czci, która przejawia się w różnego rodzaju aktach kul­tu[x].

Postawa religij­noś­ci w chrześcijaństwie wyrasta z wiary. Dlatego można powiedzieć, że akty kultu stanowią wyraz wiary chrześcijanina[xi]. Są więc one podstawowymi przejawami religijności.

Religijność jest ludzką inicjatywą, stanowi świadectwo wiary, nadziei i miłości[xii].

Jest to ludzkie podziękowanie za wiarę, nadzieję i miłość, czy inaczej mówiąc konsekwencja praktykowania wiary, nadziei i miłości. Religijności nie da się wyodrębnić spośród innych cnót, z którymi jest nierozer­walnie powiązana.

Wszystkie próby etymologicznego wyjaśnienia terminu „religia” sprowadzają się do wspólnego rdzenia „legere”, co sugeruje wypeł­nienie zobowiązania. Religijność pociąga więc za sobą pewne ściśle określone obowiązki moralne. Z religij­nością wiązało się zawsze oddawanie czci Bogu, składanie ofiar, oraz przyjmowanie określonej postawy wobec Transcen­dencji. Ta postawa przyjmuje formę sprawności, czyli cnoty przenikającej całe ludzkie życie.


[i] Por. W. Łydka, jw. s. 204.

[ii] Por. S. Olejnik. Teologia moralna. Warszawa 1991 T. 5 s. 7.

[iii] Tamże s. 7-8.

[iv] Tamże s. 17-18.

[v] Por. J. Skotnicki. Pobożność. W: Z. Pawlak [red.] Katolicyzm A-Z. Łódź 1989. s. 312.

[vi] Por. S. Olejnik. Teologia moralna, jw. s. 17-18.

[vii] Por. J. Skotnicki, jw. s. 312.

[viii] Por. S. Olejnik. Teologia moralna, jw. s. 17-18.

[ix] Na temat pojęcia religijności w teologii moralnej zob.: W. Dudek. Człowiek – religia. „Ateneum Kapłańskie” 60: 1960 s. 3-18; S. Huet. Cnota religijności. Warszawa 1954; E. Kopeć. Co to jest religia. „Zeszyty Naukowe” 1: 1968 nr 2 s. 73-85; W. Urmanowicz. Religij­ność a praktyki religijne. „Ateneum Kapłańskie” 60: 1960 s. 60-70; A. Usowicz. Człowiek religijny. „Roczniki Filozoficzne” 3: 1949-1950 s. 125-145.

[x] Por. S. Olejnik. Teologia moralna, jw. s. 17.

[xi] Por. K. Czulak. Wiara a religijność. W: W kierunku religij­ności. Warszawa 1983 s. 144-156.

[xii] Św. Tomasz twierdził, iż „Religio est quaedam protestatio fidei spei et caritatis.”