Źródła prawa

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgus 25.01.1983, AAS 75, 1983, pars. 2, s.1 – 317, 321 – 324. Tekst polski: Kodeks prawa kanonicznego, Przekład polski zatwierdzony przez Konferencje Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis Humanae” (w) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 410 – 421.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” (w) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 314 – 324.

Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” (w) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 377 – 401.

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus dominus” (w) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 236 – 258.

Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej przesłany przez papieża Jana Pawła II szefom państw-sygnatariuszy Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przed konferencją w Madrycie (13 IX 1980) Tekst polski: Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

Ioannes Paulus PP.  II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio, 22 XI 1981, AAS 74 (1982), s. 81 – 191. Tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (w) Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 87 -208.

Ioannes PP. XXIII, Litterae encyclicae Mater et magistra, 15 V 1961, AAS 53 (1961), s. 401 – 464. Tekst polski: opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html

Ioannes PP. XXIII, Litterae encyclicae Pacem in terries, 11 IV 1963, AAS 55 (1961), s. 401 – 464. Tekst polski: opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (w) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104 – 163.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (w) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 526 – 606.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 483.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r;

Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.

Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.

Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1241 ze zm.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz. U. z 2007r. Nr 216, poz. 1604.