Bibliografia New Age

5/5 - (4 votes)
 1. Apocalipse 2000, „Le Monde” 26 lipca 1980
 2. Aries P., L’enfant et la vie familiale sous L’Ancien Règime, Paris 1960.
 3. Benedyktowicz W., Ekumenia, pokój, pojednanie, Warszawa 1988.
 4. Bocheński J., Zapiski z teatru, „Znak”, Kraków, sierpień 1998.
 5. Bohm D., Die implizite Ordnung. Grumdlagen eines dynamischen Holismus. München 1987.
 6. Capra F., Der kosmische Reigen, Bern 1977.
 7. Capra F., Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, Bern 1982.
 8. Castoriadis C., Davant la guerre (1), :Libre: nr 8.
 9. Chajn L., Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984.
 10. Danneels G., New Age. Nowy ład, nowa ludzkość, nowa wiara, Kraków 1992
 11. Dobrzanowski S. (red.), New Age. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Wydawnictwo UNUM, Kraków 1994.
 12. Dobson J. C., Bauer G. L., Children at Risk: The Battle of the Hearts and Minds of Our Kids, Wosr Publishing 1996.
 13. Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 14. Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.
 15. Friedli R., Zwischen Himmel und Hölle – die Reinkarnation. Ein Religionswissenschaftliches Handbuch. Freinburg 1986.
 16. Gabryś L., Instytucja państwa w dobie globalizacji, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 17. Goetschel R., Kabała, Wydawnictwo AGADE, Warszawa 1994.
 18. Gołaszewska M., (red.), Oblicza Nowej Duchowości. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 19. Gołębiowski B. (red.), Życie po polsku, czyli o przemianach obyczaju w drugiej połowie XX wieku, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA, Łomża 1998.
 20. Groothuis D. R., New Age – czy naprawdę Nowa Era?, Wydawnictwo Areopag, Katowice 1994.
 21. Gross M., The Psychological Society, Simon and Schuster, New York 1978.
 22. Gruber E., Wast ist New Age? Bewußtseinstransformation und neue Spiritualität, Freiburg 1987.
 23. Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976.
 24. Halroyd S., Powell N., Sekrety magii, Wydawnictwo Penta, Warszawa 1993.
 25. Harsin P., Les doctrines monétaires et financières en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris 1928.
 26. Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha, w przekładzie A. Landman, Warszawa 1963.
 27. Janicaud D., La puissance du rationel, Paris 1985.
 28. Kantorowicz E., The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957.
 29. Kindleberger Ch. P., Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises, New York 1978.
 30. Kossecki J., Tajemnice mafii politycznych, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1991r.
 31. Krowiak A., Pytania bez odpowiedzi, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 32. Królewicz C., Globalizacja w aspekcie odpowiedzialności indywidualnej człowieka, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 33. Krzysztofek K., Uniwersalistyczne i pluralistyczne wizje pokojowego świata, Warszawa 1990.
 34. Labrousse E., L’entrèe de Saturne au Lion, Le Haye 1974.
 35. Lassaus A., New Age. Nowa religia?, Oficyna Wydawnicza „FULMEN”, Warszawa 1994.
 36. Legutko R., Trzy tezy o kontrkulturze, w: Miesięcznik ZNAK nr 455 – Między Kontrkulturą a Ewangelią, Kwiecień (4) 1993.
 37. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Warszawa 1998, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 38. Manzanares C. V., Prekursorzy Nowej Ery, Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 1994.
 39. Marquand D., Remaking the Centre, „London Review of Books: 3-16 lipca 1980.
 40. Marszałek A. (red.), W kręgu cywilizacji europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 41. Mikołejko Z., Wodnik i jego dzieci, Gazeta Wyborcza, 1-2 kwietnia 1995r., s.9.
 42. Mizińska J., Uśmiech Hioba. Filozoficzne troski współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 43. Morin E., Pour sortir du vingt et unieme siecle, Paris 1981.
 44. Müller R., Planet der Hoffnung. Wage zur Weltgemeinschaft. München 1986.
 45. Niewiada B. L., Czy faktycznie globalizacja jest utopią?, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 46. Norwid C. K., List do Jana Skrzyneckiego z 1 lipca 1848r., w: Pisma wybrane, t.5, Warszawa 1983.
 47. Okoń-Horodyńska E. (red.), Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 48. Osadnik M., Człowiek wobec wyzwań globalizacji, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 49. Parada gigantów, Wprost, 1999 nr 2.
 50. Piskozub A., Przemiany kulturowe i cywilizacyjne w perspektywie społeczeństwa postindustrialnego i aspekty globalizacji kulturowej – uwarunkowania i wnioski, [w:] Polska na drodze do nowoczesnej cywilizacji, T. II, Warszawa 1990.
 51. Polak E., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 52. Pomian Krzysztof, Kryzys przyszłości w: Rozmowy w Castel Gandolfo, O kryzysie, Res Publica, Warszawa 1990.
 53. Possacki A., Okultyzm, magia, demologia. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, Kraków 1998.
 54. Prokopiuk J., Główne kategorie pojęciowe New Age (Ruch Nowej Ery), w: M. Gołaszewska, (red.), Oblicza Nowej Duchowości. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 55. Prokopiuk J., New Age: utopia czy rzeczywistość?, Miesięcznik Czwarty Wymiar Nr 12, 1998, s.6.
 56. Sumner W. G., Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, Studium znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.
 57. Symonides D., Wierzenia i zachowania przesądne, w: Folklor Górnego Śląska, Monografia pod red. S. Symonides, Katowice 1989.
 58. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.
 59. The Peculiarity of Man, część 3: Materiały z konferencji „Cywilizacja współczesna. Trendy pozytywne i negatywne”, Warszawa-Kielce 1988.
 60. Tischner J., Kryzys myślenia, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, O kryzysie, Res Publica, Warszawa 1990r.
 61. Toffler A., The Third Wave, Bantam, New York, 1981.
 62. Tomasiewicz J., Stare religie nowej ery, Kwartalnik Religioznawczy Nr 5/6 1994r., Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1994,
 63. Walecki J., Globalny kapitalizm – potrzeba nowego podejścia, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 64. Wierciński A., Krytyka krytyki New Age, w: M. Gołaszewska. (red.), Oblicza nowej duchowości. Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 65. Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1994.
 66. Zamojski Adam, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000.
 67. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa 1998.