Bibliografia

Bucińska J., Godność człowieka jako podstawowa wartość porządku prawnego, „Prawo – Administracja — Kościół”, nr 2/3(6/7)/2001, s. 31-49.

Garlicki L., Artykuł 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III, Warszawa 2003.

Garlicki L., Artykuł 25, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom V, Warszawa 2007.

Góralski W., Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003.

Góralski W. Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, Warszawa 2000.

Hemperek P., Współdziałanie między Kościołem i państwem, Kościół i Prawo Tom IV, Lublin 1985, s. 79-100.

Keller J., Etyka katolicka, cz. 1, Warszawa 1957.

Kowalczyk S., Filozofia wolności. Rys historyczny, Lublin 1999.

Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

Krukowski J., Podstawy współdziałania Kościoła i państwa, „Kościół i prawo”, Tom VIII, Lublin1992, s. 19-32.

Krukowski J., Konkordaty Współczesne Doktryna – Teksty (1964-1994), Warszawa 1995.

Leszczyński P., Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa 2001.

Łyko Z., Wolność sumienia i wyznania w relacjiCzłowiek – Kościoły – Państwo, [w:] „Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa”, Warszawa 1997, s.82-102.

Mazurek F. J., Godność człowieka a prawa człowieka, Roczniki Nauk Społecznych 1980, nr 8, s.19-48.

Misztal H., Kościelne pojęcie wolności religijnej a ustawa o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania z 1989 r., Kościół i Prawo Tom XI, Lublin 1993, s.103-122.

Misztal H., Prawo wyznaniowe, Lublin 2003,

Mojak R., Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w stosunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997.

Pietrzak M., Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2003.

Sarnecki P., Artykuł 53, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom III, Warszawa 2003.

Sitarz M., Słownik Prawa Kanonicznego, Warszawa 2004.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Warszawa 2009.

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000.

Sobański R., Niezależność i autonomia Kościoła i państwa podstawową przesłanką konkordatu, „Ateneum Kapłańskie” zeszyt 1(524) 1996, s.16-27.

Sobański R., Kościół jako podmiot prawa, Warszawa 1983.

Sobański R., Problem stosunku Kościół – państwo w teorii i praktyce, „Prawo Kanoniczne” 35: 1992 nr 3-4, s. 9-23.

Sobczyk P., Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

  1. ŻRÓDŁA

1) Pisma Założyciela

Schutz Roger. Niech twoje święto trwa bez końca, dziennik t.1. Warszawa 1982

Schutz Roger. Walka i kontemplacja. dziennik t.2. Warszawa  1982

Schutz Roger. Przeżywać nieoczekiwane. dziennik t.3. Warszawa  1982

Schutz Roger. Walka ludzi pokoju. Pary¿  1974

Schutz Roger. Matka Teresa z Kalkuty.  Maryja, Matka Pojednania. Katowice1990

Schutz Roger. Ten ogień nigdy nie zagaśnie.  Taiz 1991

Schutz Roger. Miłość ponad wszelką miłość. Poznań  1991

Schutz Roger. Jego miłość jest ogniem. Katowice  1992

Schutz Roger. Matka Teresa z Kalkuty. Modlitwa Źródło współczującej miłości. Kraków  1994

2) Pisma Wspólnoty

Emil. Brat z Taiz.  Inny, lecz nigdy Obcy . Poznań  1993

John. Brat z Taiz.  Ojcze nasz…w Biblii i w życiu. Katowice 1992

Richard.Brat z Taiz. Przebaczenie nieskończone w swoich zasobach. „Communio”   1(55)1990 s.81-94

Thurian Max. Maryja Matka Pana Figura Kościoła. Warszawa. 1990

„List z Taiz”  1981 – 1995 r.

  1. Dokumenty Kościoła

Jan Paweł II. Encyklika „Dives in misericordia”. O miłosierdziu Bożym. 30.XI.1980

Jan Paweł II. Encyklika. „Reconciliatio et Paenitentia”. O pokucie i pojednaniu.  (2.XII.1984)

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. (Biblia Tysiąclecia). Poznań-Warszawa. 1987

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ( Biblia Poznańska) Poznań 1994

„Unitatis Redintegratio”. Dekret o ekumenizmie. w: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski Poznań. 1986  s. 203-215

Ut Unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu.

(Oprac.Stanisław Celestyn Napiórkowski  OFM Conv).Lublin. TN KUL. 1982

Dyrektorium Ekumeniczne.Oprac.Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan.  „Communio” 2 (80)1994 s. 3-67

  1. Opracowania

Lna Marguerite.”Taiz. „Znak” 1993/4 s. 72-80

Paupert Jean-Marie. Taiz i Kościół jutra. Warszawa. 1969

Skowronek Alfons. Zapomnij o Taiz  „Więź” 11-12.1986 s. 141-148

Spink Kathryn. Brat Roger Założyciel Taiz. Kraków.  1989

Trzopek Paweł  OP. Listy przeora z Taiz.  „Znak”. 1994/11. s. 96-98

  1. Literatura pomocnicza

Bedouelle Guy OP. Kościół w dziejach. Poznań, t.14. 1994

Bosch Juan.Rozkwit życia zakonnego w kościołach protestanckich i anglikańskich?  „Communio”.  6(30)1985. s.68-81

Lenoir Frdric. Nowe Wspólnoty.  Warszawa. 1993

Merton Thomas. Posiew kontemplacji. Nikt nie jest samotną wyspą. Kraków.  1989

Messori Vittorio. Raport o stanie wiary.  Wywiad z ks.kard. Josephem Ratzingerem. Kraków-Warszawa-Struga. 1986

Skowronek Alfons. Drogi i bezdroża ekumenii. Kraków.  1993

Skowronek Alfons. Światła ekumenii. Warszawa.  1984

Starowiejski Marek. Eucharystia pierwszych chrześcijan. Kraków.  1987

„Teologia pokoju” Praca zbiorowa pod redakcją: Napiórkowski Stanisław Celestyn OFM Conv.-Niepokalanów   1988