Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Jeśli strony nie ustalą inaczej, przedmiotem umowy jest umowa o dzieło, w rozumieniu Prawa Handlowego.
 • Umowa zaczyna obowiązywać strony z chwilą wpłynięcia ustalonej drogą elektroniczną lub telefoniczną zaliczki na konto firmy.
 • Dni robocze w niniejszej umowie to: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek.

      Realizacja zamówienia

 • Firma (dalej: Wykonawca) zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z ustaleniami dokonanymi drogą elektroniczną lub telefoniczną, następnie potwierdzoną również za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy j/w).
 • Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zlecenia rzetelnie i starannie, zgodnie z ustaleniami.
 • Wykonawca gwarantuje oryginalność pracy potwierdzoną na dzień ukończenia zlecenia sprawdzeniem za pomocą ogólnodostępnego ogólnopolskiego programu antyplagiatowego (plagiat.pl). Jeśli nie ustalono inaczej, gwarantowane współczynniki podobieństwa obliczone z użyciem programu podanego powyżej wynoszą: <50% dla współczynnika podobieństwa 1 oraz  <10% dla współczynnika podobieństwa 2.
 • Termin „strona pracy” jest rozumiany jako strona standardowa – 1800 do 2000 znaków ze spacjami niezależnie od przyjętego w pracy formatowania.

Cena i płatność

 • Każdorazowo Wykonawca indywidualnie wycenia zlecenie. Ceny podane na stronie są jedynie informacyjne i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
 • Po akceptacji ceny podanej przez Wykonawcę, Zlecający obowiązany jest do wpłaty zaliczki w uzgodnionej kwocie. W przypadku prac <5 stron wpłata obejmuje całą kwotę zlecenia, jeśli strony nie uzgodnią inaczej. W tytule przelewu należy podać indywidualną sygnaturę zlecenia przesłaną drogą elektroniczną przez Wykonawcę.
 • Wpłata zaliczki lub całkowitej kwoty za dzieło w przypadku prac <5 stron jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszej umowy.
 • W ustalonym terminie, po otrzymaniu zgodnej z wysokością zaliczki części zlecenia, Zlecający wpłaca  pozostałą część uzgodnionej kwoty na powyższe konto. W przypadku zwłoki, jeśli nie została ona zaakceptowana przez Wykonawcę, odsetki wynoszą 1% ceny całkowitej zlecenia za każdy rozpoczęty dzień roboczy.
 • Jeśli niedotrzymanie terminu leży po stronie Wykonawcy, następuje obniżenie ceny całkowitej pracy o 1% kwoty całkowitej za każdy rozpoczęty dzień roboczy.
 • Na prośbę Zlecającego wystawiany jest rachunek, przesyłany droga elektroniczną lub za pośrednictwem poczty standardowej.

Odbiór zamówienia

 • Zamówienie dostarczane jest drogą elektroniczną w formie pliku .doc, .docx, .ppt, .pptx lub .pdf, zgodnie z ustaleniami, na adres e-mail uzgodniony podczas zawierania umowy. Możliwość wysyłki w innych formatach tylko po wcześniejszym uzgodnieniu (w takim przypadku Wykonawca nie daje gwarancji na utrzymanie oryginalnego formatowania).
 • Po zakończeniu realizacji zlecenia, wykonawca przesyła ilość stron pracy zgodną z wpłaconą zaliczką, po czym po otrzymaniu pozostałej części ustalonej kwoty, przesyła całość pracy. Po stosownym ustaleniu podczas zawierania umowy, istnieje możliwość płatności ratalnej (i wtedy również odbioru pracy w częściach, np. po rozdziale).

Poprawki

 • W ramach uzgodnionej ceny Zlecającemu przysługują poprawki zgodne z planem pracy oraz z ustalonym zakresem pracy. W ramach takich poprawek są na przykład: parafrazy cytatów, poprawa edycji, jeśli występują niedociągnięcia, drobne poprawki stylistyczne lub słownikowe, zmiana kolejności poszczególnych podrozdziałów czy też rozdziałów, niewielkie zmiany treści (do decyzji Wykonawcy) i tym podobne. Poprawki te Zlecający może zgłaszać na bieżąco, podczas odbioru poszczególnych części pracy oraz później, maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od odebrania całości zlecenia, jeśli nie ustalono inaczej.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia ceny za poprawki, jeśli nie były one przedmiotem umowy (wykraczają poza ustalony plan i zakres pracy, na przykład: dopisywanie nowej, wcześniej nie uzgodnionej, treści, fundamentalne zmiany planu pracy, zmiany zakresu pracy).

Reklamacja i gwarancja

 • Wykonawca gwarantuje oryginalność pracy potwierdzoną na dzień ukończenia zlecenia sprawdzeniem za pomocą ogólnodostępnego ogólnopolskiego programu antyplagiatowego (plagiat.pl). Gwarantowane współczynniki podobieństwa to <50 % dla współczynnika 1 oraz  <10 % dla współczynnika 2. W przypadku niedotrzymania tego warunku cena pracy pomniejszana jest o % zgodny z % przekroczenia współczynnika 1.
 • Zlecający ma prawo do złożenia reklamacji otrzymanego dzieła w ciągu pięciu dni od jego dostarczenia. We wniosku reklamacyjnym należy podać obiektywne przyczyny reklamacji. Wnioski są rozpatrywane w ciągu pięciu dni roboczych.  Jeśli reklamacja zostanie uznana, wykonawca dokonuje w ciągu dziesięciu dni roboczych nieodpłatnych poprawek w ramach reklamacji.
 • W przypadku nie przyjęcia reklamacji zamawiający nie ma prawa do zaskarżenia.

      Odstąpienie od umowy i odszkodowanie

 • W przypadku odstąpienia od umowy, zlecający obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

– 50% pozostałej do zapłaty kwoty jeśli zlecenie nie zostało jeszcze
wykonane w całości (na przykład w przypadku pisania prac po
rozdziale).
– 100% jeśli zlecenie zostało zrealizowane w całości.

 • W przypadku odstąpienia od umowy z winy zlecającego, wykonawca nie jest obowiązany do przesłania wykonanego dzieła.

Uwagi końcowe

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zleconych materiałów niezgodne z Art.272 KK i Prawem Autorskim.

Powyższe warunki handlowe obowiązują od 01.09.2011