Cechy dojrzałej religijności

5/5 - (4 votes)

Religijność niewątpliwie dotyczy całej sfery postaw i działal­ności człowieka. Nie sposób również przecenić jej roli w funkcjonowaniu osobowości, gdyż od strony psychologicznej jest „produktem” całej osobowości człowieka[i]. Wg Z. Chlewińskiego religijność należy traktować jako religijny aspekt osobo­wości[ii]. Religij­ność jego zdaniem należy do właściwości konstytuujących osobę ludzką.  Tak więc religijność niewątpliwie odgrywa bardzo znamienną rolę w strukturze ludzkiego „ja”[iii].

Tym samym wartości religijne są predysponowane do odgrywania szczegól­nie doniosłej roli w życiu psychicznym człowieka. Wprowad­zają w nie nowe treści i zajmują centalne miejsce we wszystkich jego ustosunkowaniach się do siebie samego, do innych ludzi i do różnorodnych zdarzeń zachodzących w otaczającym go świecie[iv]. Dojrzałość religijna oznacza immanentny, docelowy stan rozwoju religijności. Może ona przyjmować formy mniej lub bardziej doskonałe. Dojrzała religijność kształtuje się przez wychowanie danej jednostki w duchu przyjętych w danym środowisku pojęć, przez instytucje religijne oraz osobiste doświadcze­nia[v].

Kryteria dojrzałej religijności wg Z. Chlewińskiego (autor bierze pod uwagę tylko wyznania chrześcijańskie) można sprowa­dzić do pięciu podstawowych:

1) Autonomia motywacji religijnej. Zasada autonomii funkcjonal­nej głosi, iż motywy (w tym i religijne) dorosłego człowieka nie mają związku funkcjonalnego z wcześniejszymi doświadczeniami, w których się zrodziły i ujawniły. Religia jako wartość sama w sobie jest zdolna pobudzić daną jednostkę do działania, wpływa znacząco na całokształt jej zacho­wań[vi]. W przypadku religij­ności dojrzałej motywacja religijna jest w pełni autonomicz­na[vii].

2) Koncepcja Boga. Pojęcie, jakie człowiek ma o Bogu nigdy nie ma charakteru adekwat­nego, lecz jedynie analogiczny. Dojrzała religijność tworzy dojrzały, apofatyczny obraz Boga. Wobec tej, niewyrażalnej Rzeczywistości znaki naturalnego języka uzyskują odniesienia analogiczne. Dojrzały obraz Boga jest wolny od emocji i projektowanych doświadczeń[viii].

3) Umiejętność różnicowania elementów istotnych i ubocznych w religii. Człowiek religijnie dojrzały potrafi zróżnicować poszczególne aspekty swojego wyznania i odróżnić to, co istotne od tego, co ma jedynie uboczny, historycznie uwarunkowany charakter[ix].

4) Umiejętność rozwiązywania kryzysów religijnych. W przypadku człowieka o dojrzałej religijności kryzysy religijne traktowane są jako twórczy impuls prowadzący do wykształto­wania się bardziej dojrzałej myśli religijnej[x].

5) Autentyczność przekonań religijnych. Przekonania religijne są o tyle specyficzne, że dotyczą odmiennej, transcen­dentnej, pozaem­pirycznej (w wąskim sensie) rzeczywistości. Jako kryterium auten­tyczności przekonań przyjmujemy świadome uznawanie pewnych przekonań ze względu na siłę ich argumen­tów dla uznającego, czy też ze względu na ich wartość. Fakt przyjęcia twierdzeń religij­nych nie zwalnia człowieka dojrzałego od prób lepszego ich zrozumienia, oceny, czy nawet weryfikacji[xi].

Do wyżej wymienionych kryteriów dojrzałej religijności można również dodać, za Allportem[xii] stałość i zwartość konsek­wencji moralnych płynących z wiary, szerokość pojmowania religijnego, integralny charakter religijności oraz jej charak­ter heurystyczny.

Religijność dojrzała, która jest oparta na przekonaniach staje się centralnym dynamizmem w strukturze osobowości. Religijność taka znajduje się w centrum świadomości jednostki, zaś ocena ludzi, zdarzeń, czy sytuacji dokonuje się poprzez odniesienie ich do wartości centralnej[xiii].


[i]  D. Ziółkowski. Z Zagadnień dojrzałości religijnej. „Znak” 12: 1971 s. 1587-1595.

[ii]  Por. Z. Chlewiński. Religijność dojrzała. W:  Wybrane zagad­nienia z psychologii pastoralnej. Lublin 1989 s. 9.

[iii] Por. Z. Chlewiński. Dojrzałość, osobowość, sumienie, jw. s. 86-87.

[iv] Por. Z. Chlewiński. Religijność dojrzała, jw. s. 10-11.

[v] Por. Z. Chlewiński. Dojrzałość, osobowość, sumienie, jw. s. 88.

[vi] Por. D. Ziółkowski, jw. s. 1593.

[vii] Por. Z. Chlewiński. Religijność dojrzała, jw. s. 13-15.

[viii] Por. Z. Chlewiński. Dojrzałość, osobowość, sumienie, jw. s. 92-95.

[ix] Por. Z. Chlewiński. Religijność dojrzała, jw. s. 17-19.

[x] Por. Z. Chlewiński. Dojrzałość, osobowość, sumienie, jw. s. 98-104.

[xi] Por. Z. Chlewiński. Religijność dojrzała, jw. s. 25-36.

[xii] G. Allport. Osobowośc i religia.

[xiii] Por. Z. Chlewiński. Dojrzałość, osobowość, sumienie, jw. s. 106.

Prezentacja problematyki doświadczenia religijnego

5/5 - (5 votes)

praca magisterska z teologii pastoralnej

Doświadczenie religijne jest rzeczywistością, która nigdy nie przestawała fascynować ludzkości. Niektórzy ludzie doszli do wniosku, że doświadczenie religijne jest niezwykle wartościowe, uważając je za najwspanialszą jakość życia, w jakiej człowiek może uczestniczyć. Inni ocenili je natomiast jako bezwartoś­ciowe, uważając je za wyrażenie ludzkiego samookłamywania się i niedojrzałości[i].

Stosunek do doświadczenia religijnego uwarunkowany jest nie tylko różnicami religijno – światopoglądowymi, lecz również, świadomie, lub nawet nieświadomie przyjmowanym, systemem filozoficznym.

Na terenie filozofii i teologii odnajdujemy różne próby definiowania i opisywania doświadczenia religijnego. W tej dziedzinie nie ma wśród filozofów i teologów całkowitej zgod­ności. Jak twierdzi Z. Zdybicka „teoria poznania religijnego nie należy do dziedzin, które mogą poszczycić się ogólnie przyjętymi osiągnięciami, czy jednolitością wyników”[ii] . Istnieją również poważne rozbieżności dotyczące zakresu pojęcia „doświadczenie religijne” a nawet samej koncepcji doświadczenia[iii].

Doświadczenie religijne niewątpliwie jest rzeczywistością skomplikowaną i złożoną, a więc niełatwą do zdefiniowania. Jest jednak zjawiskiem często badanym przez psychologię religii. Przede wszystkim jednak jest to rzeczywistość, którą zajmuje się filozofia i teologia, dlatego też najpierw przedstawione zostaną filozoficzno-teologiczne koncepcje doś­wiadczenia religijnego.

Na początku niniejszego rozdziału zostaną zaprezentowane niektóre koncepcje filozoficzne: subiektywizm, fenomenologia, transcendentalizm, realizm. Następnie przedstawione zostanie koncepcja doświadczenia religijnego funkcjonująca na gruncie teologii katolickiej.

W drugim paragrafie zajmiemy się psychologiczną interpre­tacją przeżycia religijnego, zaś w trzecim zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących percepcji przeżycia religijnego przez młodzież szkół średnich.


[i] Por. J. van der Lans. Psychodelic drugs and religious experience. mps. b. m. w. 1981. Por. S. Kuczkowski. Psychologia religii. Kraków 1993 s. 101.

[ii] Z. Zdybicka. Problem doświadczenia religijnego. „Roczniki Filozoficzne” 25: 1977 z. 2 s. 5.

[iii] Na temat filozoficznego pojęcia terminu „doświadczenie” zob.: M. Krąpiec. Doświadczenie w metafizyce. „Roczniki Filozoficzne” 24: 1976 z. s. 5-16; R. Ingarden. Z badań nad filozofią współczes­ną. Warszawa 1963; K. Ajdukiewicz. Logika pragmatyczna. Warszawa 1965; T. Czeżowski. Filozofia na rozdrożu. Warszawa 1965 s. 73-81; T. Czeżowski. Teoria a doświadczenie. Warszawa 1966; A. Stępień. Rodzaje bezpośred­niego poznania. „Roczniki Filozoficzne” 19: 1971 s. 95-127; A. Stępień. Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki. „Zeszyty Naukowe KUL” 17: 1974 z. 4 s. 29-37; S. Kowalczyk. Drogi ku Bogu. Wrocław 1983. s. 53-85.

Bibliografia New Age

5/5 - (4 votes)
 1. Apocalipse 2000, „Le Monde” 26 lipca 1980
 2. Aries P., L’enfant et la vie familiale sous L’Ancien Règime, Paris 1960.
 3. Benedyktowicz W., Ekumenia, pokój, pojednanie, Warszawa 1988.
 4. Bocheński J., Zapiski z teatru, „Znak”, Kraków, sierpień 1998.
 5. Bohm D., Die implizite Ordnung. Grumdlagen eines dynamischen Holismus. München 1987.
 6. Capra F., Der kosmische Reigen, Bern 1977.
 7. Capra F., Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, Bern 1982.
 8. Castoriadis C., Davant la guerre (1), :Libre: nr 8.
 9. Chajn L., Polskie wolnomularstwo 1920-1938, Warszawa 1984.
 10. Danneels G., New Age. Nowy ład, nowa ludzkość, nowa wiara, Kraków 1992
 11. Dobrzanowski S. (red.), New Age. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Wydawnictwo UNUM, Kraków 1994.
 12. Dobson J. C., Bauer G. L., Children at Risk: The Battle of the Hearts and Minds of Our Kids, Wosr Publishing 1996.
 13. Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 14. Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.
 15. Friedli R., Zwischen Himmel und Hölle – die Reinkarnation. Ein Religionswissenschaftliches Handbuch. Freinburg 1986.
 16. Gabryś L., Instytucja państwa w dobie globalizacji, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 17. Goetschel R., Kabała, Wydawnictwo AGADE, Warszawa 1994.
 18. Gołaszewska M., (red.), Oblicza Nowej Duchowości. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 19. Gołębiowski B. (red.), Życie po polsku, czyli o przemianach obyczaju w drugiej połowie XX wieku, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA, Łomża 1998.
 20. Groothuis D. R., New Age – czy naprawdę Nowa Era?, Wydawnictwo Areopag, Katowice 1994.
 21. Gross M., The Psychological Society, Simon and Schuster, New York 1978.
 22. Gruber E., Wast ist New Age? Bewußtseinstransformation und neue Spiritualität, Freiburg 1987.
 23. Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa 1976.
 24. Halroyd S., Powell N., Sekrety magii, Wydawnictwo Penta, Warszawa 1993.
 25. Harsin P., Les doctrines monétaires et financières en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris 1928.
 26. Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha, w przekładzie A. Landman, Warszawa 1963.
 27. Janicaud D., La puissance du rationel, Paris 1985.
 28. Kantorowicz E., The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 1957.
 29. Kindleberger Ch. P., Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises, New York 1978.
 30. Kossecki J., Tajemnice mafii politycznych, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1991r.
 31. Krowiak A., Pytania bez odpowiedzi, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 32. Królewicz C., Globalizacja w aspekcie odpowiedzialności indywidualnej człowieka, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 33. Krzysztofek K., Uniwersalistyczne i pluralistyczne wizje pokojowego świata, Warszawa 1990.
 34. Labrousse E., L’entrèe de Saturne au Lion, Le Haye 1974.
 35. Lassaus A., New Age. Nowa religia?, Oficyna Wydawnicza „FULMEN”, Warszawa 1994.
 36. Legutko R., Trzy tezy o kontrkulturze, w: Miesięcznik ZNAK nr 455 – Między Kontrkulturą a Ewangelią, Kwiecień (4) 1993.
 37. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Warszawa 1998, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 38. Manzanares C. V., Prekursorzy Nowej Ery, Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 1994.
 39. Marquand D., Remaking the Centre, „London Review of Books: 3-16 lipca 1980.
 40. Marszałek A. (red.), W kręgu cywilizacji europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 41. Mikołejko Z., Wodnik i jego dzieci, Gazeta Wyborcza, 1-2 kwietnia 1995r., s.9.
 42. Mizińska J., Uśmiech Hioba. Filozoficzne troski współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 43. Morin E., Pour sortir du vingt et unieme siecle, Paris 1981.
 44. Müller R., Planet der Hoffnung. Wage zur Weltgemeinschaft. München 1986.
 45. Niewiada B. L., Czy faktycznie globalizacja jest utopią?, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 46. Norwid C. K., List do Jana Skrzyneckiego z 1 lipca 1848r., w: Pisma wybrane, t.5, Warszawa 1983.
 47. Okoń-Horodyńska E. (red.), Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 48. Osadnik M., Człowiek wobec wyzwań globalizacji, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 49. Parada gigantów, Wprost, 1999 nr 2.
 50. Piskozub A., Przemiany kulturowe i cywilizacyjne w perspektywie społeczeństwa postindustrialnego i aspekty globalizacji kulturowej – uwarunkowania i wnioski, [w:] Polska na drodze do nowoczesnej cywilizacji, T. II, Warszawa 1990.
 51. Polak E., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 52. Pomian Krzysztof, Kryzys przyszłości w: Rozmowy w Castel Gandolfo, O kryzysie, Res Publica, Warszawa 1990.
 53. Possacki A., Okultyzm, magia, demologia. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, Kraków 1998.
 54. Prokopiuk J., Główne kategorie pojęciowe New Age (Ruch Nowej Ery), w: M. Gołaszewska, (red.), Oblicza Nowej Duchowości. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 55. Prokopiuk J., New Age: utopia czy rzeczywistość?, Miesięcznik Czwarty Wymiar Nr 12, 1998, s.6.
 56. Sumner W. G., Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, Studium znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995.
 57. Symonides D., Wierzenia i zachowania przesądne, w: Folklor Górnego Śląska, Monografia pod red. S. Symonides, Katowice 1989.
 58. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.
 59. The Peculiarity of Man, część 3: Materiały z konferencji „Cywilizacja współczesna. Trendy pozytywne i negatywne”, Warszawa-Kielce 1988.
 60. Tischner J., Kryzys myślenia, w: Rozmowy w Castel Gandolfo, O kryzysie, Res Publica, Warszawa 1990r.
 61. Toffler A., The Third Wave, Bantam, New York, 1981.
 62. Tomasiewicz J., Stare religie nowej ery, Kwartalnik Religioznawczy Nr 5/6 1994r., Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1994,
 63. Walecki J., Globalny kapitalizm – potrzeba nowego podejścia, z: Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, red. Ewa Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1999.
 64. Wierciński A., Krytyka krytyki New Age, w: M. Gołaszewska. (red.), Oblicza nowej duchowości. Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age Kraków-Mogilany 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
 65. Wierciński A., Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1994.
 66. Zamojski Adam, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000.
 67. Zaorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa 1998.

Najważniejsze elementy współczesności

5/5 - (3 votes)

Wstęp pracy dyplomowej

W swojej pracy chciałam pokazać te elementy współczesnej cywilizacji, które uważam za istotne: New Age, jako „nowy” ruch, tak atrakcyjny dla młodych zagubionych w ekspresowym życiu ludzi, rolę globalizacji we współczesnym świecie, przejawy kryzysu w myśleniu, obyczaje jako wyznacznik przynależności kulturowej i to, co mnie najbardziej przeraża, a jednocześnie fascynuje – telewizja, muza przeciętnego Polaka, ale i przeciętnego mieszkańca Europy czy Ameryki Północnej. Pracę zakończę rozdziałem o kryzysie przyszłości, jaki rysuje się na naszych oczach.

W mojej pracy starałam się opisać najważniejsze według mnie elementy współczesności:

Ruch New Age, globalizację, kryzysy myślenia, obyczaje, problemy współczesnych mediów i to co być może czeka nas w najbliższej przyszłości.

Nie jestem ani szamanem, ani prorokiem, tylko zwykłym czytelnikiem teraźniejszości, który próbuje, świadom związanego z tym ryzyka, myśleć publicznie, aby nadać pewien porządek własnym poglądom. Nie mam też do zaproponowania żadnego lekarstwa. Sądzę jednak, że należy odrzucać obie skrajne tendencje: przeszłościową i przyszłościową. Pierwszą, ponieważ prześrodkowanie czasu jest wpisane w fakty, co sprawia, że jesteśmy skazani na życie w wychyleniu ku przyszłości. Drugą, ponieważ jednym z powodów kryzysu w jego wymiarze politycznym zdaje się nadmierne zerwanie z przeszłością i spowodowane tym zakłócenie równowagi.

Pozostaje do wynalezienia droga pośrednia. Być może ktoś już gdzieś ją toruje, choć sam o tym nie wie i choć my nie umiemy jej zauważyć.

Zakończenie i bibliografia pracy licencjackiej

5/5 - (3 votes)

Zakończenie

Porównując część teoretyczną i praktyczną niniejszej pracy stwierdzić można, iż zdecydowana większość materiału teoretycznego pokrywa się z wynikami uzyskanymi w ankiecie.

Cel jaki postawił autor niniejszej pracy licencjackiej przed jej rozpoczęciem wydaje się być – według niego – osiągnięty.

Na zakończenie należy wrócić do anegdoty zamieszczonej na początku niniejszej pracy i zastanowić się, jakie rozwiązanie dla bohatera niniejszego opowiadania zaproponowalibyśmy? Zwlekać czy uwierzyć, że ojciec złapie go, gdy skoczy? Właśnie – zwlekać do ostateczności, czy uwierzyć?

Bibliografia

 1. Cian Luciano: Wychowanie w duchu księdza Bosko. Warszawa 1990
 2. Makselon Józef, red.: Psychologia dla teologów. Kraków 1995
 3. Rusecki Marian, red.: Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Lublin 1989
 4. Grabowski Lech: Wielki Nieznany. Płock 1983
 5. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1980
 6. Jan Paweł II: Fides et ratio. Warszawa 1998
 7. Polkinghorne John: Rozum i rzeczywistość. Kraków 1995
 8. Św. Tomasz z Akwinu: Dzieła wybrane. Poznań 1984
 9. James William: Prawo do wiary. Kraków 1996